Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

 

Laatimispäivä/Päivitetty

 

25.01.2022

Rekisterinpitäjä

Katrium OU (11397348)  
J. Vilmsi 5 / Raua 36 – 6, 10152 Tallinn, Estonia

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa tai tietosuojavastaavan nimi, jos sellainen on määritelty

 

Kaukiainen Ekaterina

info@katrium.eu

+372 5648 7414

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja  henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Onko tietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

 

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus.

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisterinpitäjän asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

 Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtai-semman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Oikeutetun edun peruste

 

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, edustettu organisaatio, yhteystiedot, tilaustiedot, laskutustiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoituskumppanit (taloushallinto jne) soveltuvin osin

 

Suostumus

 

 

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Edustamansa yhteisö

– Sähköpostiosoite

– Postiosoite

– Puhelinnumero

– www-osoite

– IP numero

– Tiedot aikaisemmista tilauksista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn tekemistä ostoksista verkkopalvelussa, somekanavista sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista.

Tietoja voidaan saada rekisteröidyn tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista.

Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen.


Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

 

12 kuukautta asiakkuuden päättymisestä lukien.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto

 

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

 

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

 

Ainoastaan määrätyillä yrekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

 

Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään.

 

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Evästeet

 

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

 

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

 

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 

– vierailijan IP-osoite

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selain

 

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

 

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

 

 

Automaattinen käsittely ja profilointi

 

 

 

 

Emme tee profilointia.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.

 

Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai

täydennettävä.

 

Korjauspyyntö tulee tehdä omakä-

tisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

 

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä

perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

 

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevia henkilötietoja sekä sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt voi osoittaa yhteyshenkilölle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

 

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.

 

 

 

Tietosuojaseloste

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

 

Laatimispäivä/Päivitetty

 

28.02.2022

Rekisterinpitäjä


Katrium OU (11397348)  
J. Vilmsi 5 / Raua 36 – 6, 10152 Tallinn, Estonia

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa tai tietosuojavastaavan nimi, jos sellainen on määritelty

 

 

Kaukiainen Ekaterina

info@katrium.eu

+372 5648 7414

 

Rekisterin nimi

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

 

Oikeusperuste ja  henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Onko tietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

 

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisterinpitäjän liiketoiminta, uusien asiakkuuksien avaaminen ja niihin liittyvä viestintä.

Saatavaa tietoa käytetään asiakassuhteiden synnyttämiseen, ylläpitoon sekä muihin rekisterinpitäjän liiketoiminnallisiin tarpeisiin.

Oikeutetun edun peruste

Rekisiterinpitäjän oikeus elinkeinon harjoittamiseen ja siihen liittyvät toimet kuten suoramarkkinointi ja vastaava.

 

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, edustetty yhteisö, yhteystiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoituskumppanit soveltuvin osin

(taloushallinto, markkinointi, it ylläpito).

 

Suostumus

 

 

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Edustamansa yhteisö

– Sähköpostiosoite

– Postiosoite

– Puhelinnumero

– www-osoite

– IP numero

– Tiedot aikaisemmista tilauksista

– Keskustelutietoja asiakkuusneuvotteluista

– Puhelutallenteet

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietoja saadaan asiakkaalta vastaanotetuista sähköpostiviesteistä, somekanavista, käyntikorteista, puhelimessa tai fyysisissä kohtaamisissa.

Tietoja voidaan saada myös muilta sidosryhmiltä esim. joukkoviestinnän, markkinoinnin, www-sivujen yhteydenottolomakkeen tai vastaavien kautta.


Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

 

 

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, asiakassuhteen hoidettavuus,  avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

 

Henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti. Nauhoitteet poistetaan 14 vrk kuluttua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen henkilöstön käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, asiakassuhteen hoidettavuus, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto

 

Manuaalisesti käsiteltävät, asiakastietoja sisältävät asiakirjat (esim. tulostetut sähköpostit tai niiden liitteet, tulostetut www-lomakkeet tai vastaavat) säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

 

Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

 

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

 

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää esim. työasemia, joiden ohjelmistoilla voidaan ylläpitää potentiaalisten asiakkaiden tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.


Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään ja työasemat tarkoitukseen soveltuvilla turvaohjelmistoilla.

 

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Evästeet

 

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

 

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

 

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 

– vierailijan IP-osoite

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selain

 

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

 

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

 

 

 

Automaattinen käsittely ja profilointi

 

 

 

 

Emme tee profilointia.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

 

Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.

 

Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai

täydennettävä.

 

Korjauspyyntö tulee tehdä tunnistettavissa olevasta sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

 

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä

perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

 

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.

 

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.

 

Asianomainen voi saattaa epäämisen

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevia henkilötietoja sekä sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt voi osoittaa yhteyshenkilölle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

 

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.